Inconcluso el giro de la Mipymes

https://www.youtube.com/watch?v=6YaHCanbG30&feature=youtu.be