Incrementos de salario no deben ser de 300 a 500 lempiras